ខ្មែរបារាំងបានជូនប្រាក់ទៅប្អូនស្រីចាន់នីដឹកកង់លក់មា៉ស់តាមផ្លូវក្រីក្រ/Give money to poor women



#PichSovannPS#KhmerhelpKhmer#
សប្បុរសជនខ្មែរបារាំងបានជូនប្រាក់ទៅប្អូនស្រីចាន់នីដឹកកង់លក់មា៉ស់តាមផ្លូវក្រីក្រ/Give money to poor women/► Welcome to My Channel Pich Sovann PS
Please don’t forget Click Subscribers My Channel and Help Share
Thanks!
———————————————————————————————
►លេខទូរសព្ទ័ទាក់ទងជួយដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រ: ០១២ ៨៣៧ ៤៨៩, ០៧០ ៦២ ៩៥ ៩៨,
០១៧ ៤១ ២៩​ ១១,
Contact numbers to help poor people: 012 837 489, 070 62 95 98, 017 41 29 11
———————————————————————————————
► We upload About :
Get help everywhere to donate money to the poor, such as: the elderly, widows, the disabled, orphans, the poor, and provide knowledge to those who do not understand how to live in
ទទួលជំនួយគ្រប់ទិសទីសម្រាប់បរិច្ចាកថវិការទៅអ្នកក្រីក្រ មានដូចជា:មនុស្សចាស់ជរា ស្ដ្រីមេម៉ាយ ជនពិការ កុមារកំព្រា អ្នកជំងឺក្រីក្រនិងផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់អ្នកមិនចេះមិនយល់ការរស់នៅក្នុងសង្គម។ល។និង។ល។
Mixed News, How to cook khmer food, How to make dessert,How to cook thai food and dessert ,how to Care Healt,Cambodia Agriculture
Tourist News, Market News ,Social News,ដំណើរកម្សាន្ដគ្រប់ទៅកន្លែងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេស,
Excursions everywhere in the country and abroad ,
——————————————————————————————-
Pich Sovann PS
Khmer French help financially to poor elderly,
Khmer French charity helps the poor, the elderly, widows, the disabled, orphans,
Poor old woman receives money from Khmer French charity,
Khmer French charity helps the poor,
Khmer-French charity gives money to poor sister Channy to transport bicycles to sell masks on poor roads,

source

Leave a Reply

Your email address will not be published.