ព្រះច័ន្ទ / Moon – Nov Dana (Live Performance on Ganzberg Uber Concert PNN)រីករាយសណ្តាប់ជាមួយនឹងការច្រៀងផ្ទាល់បទ “ព្រះច័ន្ទ” ពីខ្ញុំ នៅ ដាណា ផងណា។

ចុចតាម link ខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់បទ “ព្រះច័ន្ទ” នៅក្នុង Pleng :

ចុចតាម link ខាងក្រោមដើម្បីមើលបទ “ព្រះច័ន្ទ”នៅក្នុង YouTube :

Enjoy listening to my live performance with the song called “Moon” from me, Nov Dana.

click below link to listen “Moon” on Pleng :

Click below link to watch “Moon” on YouTube :

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *