លោកយាយធួនអាយុ៨៥ឆ្នាំលក់ផ្លែឈើតាមផ្លូវបានទទួលប្រាក់ពីខ្មែរអាមេរិក/Older people receive allowances#PichSovannPS#KhmerhelpKhmer#
លោកយាយធួនអាយុ៨៥ឆ្នាំលក់ផ្លែឈើតាមផ្លូវបានទទួលប្រាក់ពីខ្មែរអាមេរិក/Older people receive allowances/► Welcome to My Channel Pich Sovann PS
Please don’t forget Click Subscribers My Channel and Help Share
Thanks!
———————————————————————————————
►លេខទូរសព្ទ័ទាក់ទងជួយដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រ: ០១២ ៨៣៧ ៤៨៩, ០៧០ ៦២ ៩៥ ៩៨,

Contact numbers to help poor people: 012 837 489, 070 62 95 98,
———————————————————————————————
► We upload About :
Get help everywhere to donate money to the poor, such as: the elderly, widows, the disabled, orphans, the poor, and provide knowledge to those who do not understand how to live in
ទទួលជំនួយគ្រប់ទិសទីសម្រាប់បរិច្ចាកថវិការទៅអ្នកក្រីក្រ មានដូចជា:មនុស្សចាស់ជរា ស្ដ្រីមេម៉ាយ ជនពិការ កុមារកំព្រា អ្នកជំងឺក្រីក្រនិងផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់អ្នកមិនចេះមិនយល់ការរស់នៅក្នុងសង្គម។ល។និង។ល។
Mixed News, How to cook khmer food, How to make dessert,How to cook thai food and dessert ,how to Care Healt,Cambodia Agriculture
Tourist News, Market News ,Social News,ដំណើរកម្សាន្ដគ្រប់ទៅកន្លែងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេស,
Excursions everywhere in the country and abroad ,
——————————————————————————————-
Pich Sovann PS
មនុស្សចាស់ទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភ,
Older people receive allowances,
ជូនអាហារទៅមនុស្សចាស់ពិសារ,
Give food to the elderly to eat,
សប្បុរសជនខ្មែរជូនប្រាក់ទៅមនុស្សចាស់ជរាក្រីក្រ,
Cambodian philanthropist donates money to poor elderly,
Poor old woman receives money from Khmer American charity,
Khmer American charity helps the poor,

source

Leave a Reply